Akcija!

SAMSUNG ELITE-GEO 3.5/4.0KW

ESTO 3 – be pabrangimo, mokant laiku, 3 lygiomis dalimis, per 3 mėn.!

1477,10  PVM

-33%

Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling”).
Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis).
Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas.
Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“).
Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas).
Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

 

Nemokamas pristatymas nuo 200€

Garantuotas saugus apmokėjimas

Paysera apmokėjimas

Jaus­­­kite malo­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­skir­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­no­lo­gija niekada nebe­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių.

Taupy­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­žvel­g­da­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­mas išlai­­kyti opti­ma­lias kamba­­rio sąly­gas.

Geres­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­mas). „Good Sleep“ reži­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nebe­lieka jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­giai ir nubusti pail­sė­jus.

Judesio jutiklis. Vėsinkite namus efektyviai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minučių judesio jutiklis neaptinka jokio judesio, jis automatiškai įjungia energiją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nustatyti, kad įrenginys nepūstų oro į jus arba priešingai – vėsa sektų Jus ten, kur eisite.

Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling”). Šis reži­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

„Tri-care“ filtras. Palaikykite gerą oro būklę ir puikų šilumokaičio veikimą naudodami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluoksniuose yra itin tankus filtras, surenkantis dideles dulkių daleles, skaidulas ir gyvūnų plaukus. Be to, vienas iš filtrų padengtas ceolitu, kuris sulaiko itin smulkias daleles ir padeda apsisaugoti nuo virusų, bakterijų ir alergenų.

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas. Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės tyles­niais ir rames­niais namais. Nesi­lei­s­kite trik­domi – Jūsų namus galima atvė­sinti kur kas tyliau. Komp­re­so­rius suku­ria galingą oro srovę, tačiau veikia itin tyliai, nes jame įreng­tas „Twin Tube“ slopin­tu­vas. Jis suma­žina įren­gi­niui veikiant dide­liu pajė­gumu oro srovės sklei­džiamą triukšmą ir įren­gi­niui veikiant nedi­de­liu pajė­gumu girdi­mus aplin­kos garsus.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“). Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis). Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai!

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

 

Vidinio bloko modelisAR12TXCAAWKNEU
Išorinio bloko modelisAR12TXCAAWKXEU
Wi-FiYra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos °C-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos °C-15~24
Elektros maitinimas Φ/V/Hz1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ) kW0.9/3.5/4.8
Šildymo galia ( min / stand / max ) kW0.8/4.0/7.3
Nominali šaldymo galia kW3.5
Nominali šildymo galia kW4
Minimali šaldymo galia kW0.9
Minimali šildymo galia kW0.8
Maksimali šaldymo galia kW4.8
Maksimali šildymo galia kW7.3
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ) kW0.18/0.885/1.45
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ) kW0.15/0.94/2.28
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos kW0.89
Nominalios šildymo elektros sąnaudos kW0.94
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ) A1.2/4.1/6.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ) A1.0/4.4/10.0
Nominali šaldymo darbinė srovė A4.1
Nominali šildymo darbinė srovė A4.4
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ) m15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ) m8
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ) kg / tCO2e0.965/0.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g) nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )15g (>5m)
Šaldymo energijos klasėA+++
Šildymo energijos klasėA+++
Šaldymo naudingumo koeficientas EER3.95
Šildymo naudingumo koeficientas COP4.26
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas SEER8.5
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas SCOP5.1
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ) m3/min10.6/9.1/7.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ) m3/min45
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ) dB(A)40.0/-/16.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ) dB(A)46/46
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ) mm889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ) mm790x548x285
Vidinio bloko svoris kg10.6
Išorinio bloko svoris kg32.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo Φ mm ( inch )6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo Φ mm ( inch )9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis mm23G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )OUT
Rekomenduojamas saugiklis A16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ) mm601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ) mm309.9
Kompresoriaus tipasS-Inverter
Kompresoriaus modelisKTN130D42URF
Kompresoriaus galia kW4.09
Kompresoriaus tepalų tipasPOE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais cc350