Akcija!

Oro kondicionierius SAMSUNG NORDIC ESSENTIAL 2.5/3.2KW

ESTO 3 – be pabrangimo, mokant laiku, 3 lygiomis dalimis, per 3 mėn.!

1011,75  PVM

-33%

Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis).
Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“).
Auto­­­ma­ti­nis išsi­­­va­ly­­­mas.
Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu.
Taupo ener­giją, pini­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­mas).
Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Nemokamas pristatymas nuo 200€

Garantuotas saugus apmokėjimas

Paysera apmokėjimas

Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.

Grei­tas atša­l­dy­­­­mas (,, Fast Cooling”). Šis reži­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­rio „Boost“ tech­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­žve­l­g­da­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­mas išlai­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­rio sąly­gas.

Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Auto­­­ma­ti­nis išsi­­­va­ly­­­mas. Palai­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­sau­goma nuo bakte­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­mas auto­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­kos sąly­gos būtų idea­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­sėję. Be to, šis reži­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­mas.

Taupo ener­giją, pini­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Vidinio bloko modelis AR09TXFZBWKNEE
Išorinio bloko modelis AR09TXFZBWKXEE
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos °C -30~24
Wi-Fi Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos °C -15~46
Elektros maitinimas Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ) kW 0.7/3.2/6.5
Šaldymo galia ( min / stand / max ) kW 0.9/2.5//3.4
Minimali šildymo galia kW 0.7
Minimali šaldymo galia kW 0.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ) kW 0.18/0.56/0.93
Nominali šildymo galia kW 3.2
Nominali šaldymo galia kW 2.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ) kW 0.15/0.81/2.16
Maksimali šildymo galia kW 6.5
Maksimali šaldymo galia kW 3.4
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ) A 1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ) A 1.0/3.9/9.5
Nominalios šildymo elektros sąnaudos kW 0.81
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos kW 0.56
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ) m3/min 10.0/9.5/8.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ) m3/min 45
Nominali šildymo darbinė srovė A 3.9
Nominali šaldymo darbinė srovė A 2.9
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ) m 15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ) m 8
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ) kg / tCO2e 0.965/0.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g) nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Šildymo energijos klasė A+
Šaldymo energijos klasė A+
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ) mm 601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ) mm 309.9
Kompresoriaus galia kW 4.09
Šildymo naudingumo koeficientas COP 3.95
Šaldymo naudingumo koeficientas EER 4.46
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas SCOP 4.3
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas SEER 6
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ) dB(A) 38/-/19
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ) dB(A) 45/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ) mm 820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ) mm 790x548x285
Vidinio bloko svoris kg 9.2
Išorinio bloko svoris kg 33
Skystos fazės vamzdžių skersmuo Φ mm ( inch ) 6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo Φ mm ( inch ) 9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis mm2 3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis A 16
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Kompresoriaus modelis KTN130D42URF
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais cc 350
Drenažas Φ mm 16.3 550mm
Serija (šilumos siurbliai) 126 Sieniniai Nordic Essential
Grupė (šilumos siurbliai) 010 Oras-Oras