Akcija!

Oro kondicionierius SAMSUNG NORDIC GEO PREMIUM 3.5/4.0KW

ESTO 3 – be pabrangimo, mokant laiku, 3 lygiomis dalimis, per 3 mėn.!

1665,99  PVM

-33%

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“).
Auto­­ma­ti­nis išsi­­va­ly­­mas.
Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“.
Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas).
Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Nemokamas pristatymas nuo 200€

Garantuotas saugus apmokėjimas

Paysera apmokėjimas

Jaus­­­­kite malo­­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­­­ski­r­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­­no­lo­gija niekada nebe­­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių.

Taupy­­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Nordic serija. „Samsung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti patal­pas esant –30°C.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Jude­sio jutik­lis. Vėsin­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio jutik­lis neap­tinka jokio jude­sio, jis auto­ma­tiš­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba prie­šin­gai – vėsa sektų Jus ten, kur eisite.

„Tri-care“ filt­ras. Palai­ky­kite gerą oro būklę ir puikų šilu­mo­kai­čio veikimą naudo­dami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluoks­niuose yra itin tankus filt­ras, suren­kan­tis dide­les dulkių dale­les, skai­du­las ir gyvūnų plau­kus. Be to, vienas iš filtrų padeng­tas ceolitu, kuris sulaiko itin smul­kias dale­les ir padeda apsi­sau­goti nuo virusų, bakte­rijų ir aler­genų.

Grei­tas atša­l­dy­­­mas (,, Fast Cooling”). Šis reži­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­rio „Boost“ tech­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­žve­l­g­da­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­ma­ti­š­kai persi­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­mas išlai­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­rio sąly­gas.

Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Auto­­ma­ti­nis išsi­­va­ly­­mas. Palai­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­sau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­mas auto­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­kos sąly­gos būtų idea­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­sėję. Be to, šis reži­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­mas.

Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Vidinio bloko modelis AR12TXCACWKNEE
Išorinio bloko modelis AR12TXCACWKXEE
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos °C -30~24
Wi-Fi Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos °C -15~46
Elektros maitinimas Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ) kW 0.8/4.0/7.3
Šaldymo galia ( min / stand / max ) kW 0.9/3.5/4.8
Minimali šildymo galia kW 0.8
Minimali šaldymo galia kW 0.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ) kW 0.18/0.885/1.45
Nominali šildymo galia kW 4
Nominali šaldymo galia kW 3.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ) kW 0.15/0.94/2.28
Maksimali šildymo galia kW 7.3
Maksimali šaldymo galia kW 4.8
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ) A 1.2/4.1/6.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ) A 1.0/4.4/10.0
Nominalios šildymo elektros sąnaudos kW 0.94
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos kW 0.89
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ) m3/min 10.6/9.1/7.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ) m3/min 45
Nominali šildymo darbinė srovė A 4.4
Nominali šaldymo darbinė srovė A 4.1
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ) m 15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ) m 8
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ) kg / tCO2e 0.965/0.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g) nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Šildymo energijos klasė A+++
Šaldymo energijos klasė A+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ) mm 601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ) mm 309.9
Kompresoriaus galia kW 4.09
Šildymo naudingumo koeficientas COP 4.26
Šaldymo naudingumo koeficientas EER 3.95
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas SCOP 5.1
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas SEER 8.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ) dB(A) 40.0/-/17.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ) dB(A) 46/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ) mm 889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ) mm 790x548x285
Vidinio bloko svoris kg 10.4
Išorinio bloko svoris kg 33
Skystos fazės vamzdžių skersmuo Φ mm ( inch ) 6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo Φ mm ( inch ) 9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis mm2 3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis A 16
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Kompresoriaus modelis KTN130D42URF
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais cc 350
Drenažas Φ mm 16.3 550mm
Serija (šilumos siurbliai) 123 Bevėjai sieniniai Nordic PRM
Grupė (šilumos siurbliai) 010 Oras-Oras